תנאי שימוש

תנאי שימוש אלו (“התנאים“) מסדירים את היחסים שבין Randi Ltd. (“רנדי” או “החברה“), שאתר זה (everclean.co.il) בבעלותה והיא המפעילה אותו, ומפרטים את התנאים וההגבלות בהתאם להם מספקת רנדי את האתר שלה (“האתר“), ו/או את השירותים הזמינים באמצעות האתר (“השירותים“), לכל אדם (“משתמש“, או “אתה“) הנכנס או המשתמש באתר ו/או בשירותים. חברת רנדי היא בעלת רישיון רשמי המפיצה מוצרים מסוימים של המותג EverClean של חברת Clorox בישראל.  

באמצעות השימוש באתר ו/או בשירותים, אתה מסכים להיות כפוף לתנאים אלו כפי שהם עשויים להתעדכן מעת לעת. אנא קראו תנאים אלו בתשומת לב ובקרו בדף זה באופן קבוע בכדי לראות עדכונים ושינויים. אם אינך מסכים להיות כפוף לתנאים אלו, עליך להפסיק את השימוש באתר ו/או בשירותים. כל עוד אינך מפסיק את השימוש באתר או בשירותים, אתה תיחשב כאילו הסכמת לתנאים אלו.

למידע אודות הדרכים בהם אנו אוספים, משתמשים ומשתפים במידע אישי, אנא קראו את מדיניות הפרטיות שלנו, הזמינה לקריאה ב: [link]. מדיניות הפרטיות הינה חלק בלתי נפרד מתנאים אלו. אין להשתמש באתר או בשירותים אם אינך מסכים עם אי אילו מההוראות הכלולות במדיניות הפרטיות. 

כאשר אתה מספק מידע באתר הנך מתחייב כי כל מידע שיימסר על ידך הינו מלא, נכון ומדויק מכל הבחינות.  

 1. בעלות על קניין רוחני:  
  1. תכנים ומידע מסוימים המסופקים באתר ו/או בשירותים ובאמצעותם, לרבות אך ללא הגבלה, כל אחד מהסמלים המסחריים, הסימנים המסחריים, הגרפיקה, העיצובים, המידע, הטקסטים, התמונות, התוכנות, הנתונים והחומרים האחרים המוצגים, הזמינים או הקיימים באתר ו/או בשירותים (“תוכן“), הינם יצירה המוגנת בזכויות יוצרים ו/או בסימן מסחרי של רנדי ו/או של חברת Clorox, לרבות שותפיהם ו/או מי שהעניק להם רישיון שימוש באמור. 
  2. כל הזכויות לתוכן, לרבות כל זכות לקניין רוחני, שמורות לרנדי ו/או לחברת Clorox. למעט היכן שתנאים אלו מאפשרים זאת במפורש, אין לך כל זכות לשנות, לערוך, להעתיק, לשכפל, ליצור עבודות נגזרות של, להנדס לאחור, לתקן, לשפר או להשתמש בתוכן בכל דרך שהיא.
 2. שימושים מוגבלים 
  בקשר עם השימוש שלך באתר ו/או בשירותים, ומבלי להגביל כל התחייבות אחרת בהתאם לתנאים אלו או לדין החל, המשתמש לא יעשה את הדברים הבאים ולא יאפשר לאחרים לעשותם
  1. לשנות את האתר ו/או השירותים, או לעשות דה-קומפילציה (הידור לאחור), הנדוס לאחור, פירוק או כל ניסיון אחר, במישרין או בעקיפין, לשבש את האתר ו/או השירותים, השרתים או הרשתות המחוברים לאתר או לשירותים, לשלול את השירות, לפרוץ, לפצח, להנדס לאחור או להפריע בכל דרך אחרת שהיא לאתר ו/או לשירותים בכל דרך שהיא, או לא לציית לדרישות, לנהלים, למדיניות או לתקנות של רשתות המחוברות לאתר או לשירותים; 
  2. למכור, להפיץ, להעתיק, לשכפל או לשעתק כל או כל חלק מהאתר, התוכן ו/או השירותים;  
  3. לנסות לעקוף או להתגבר על כל אמצעי הגנה טכנולוגי שמטרתו להגביל את הגישה לכל חלק של האתר, השירותים, הטכנולוגיה או כל תוכנה שלהם; 
  4. ליצור מאגר מידע על ידי הורדה ואחסון שיטתיים של כל או של כל חלק מהתכנים באתר או השירותים;  
  5. להשתמש באתר ו/או בשירותים לכל מטרה בלתי חוקית, בלתי מוסרית או בלתי מורשית, לעודד התנהגות או התנהלות פלילית המהווה עבירה פלילית על פי כל דין שהוא, או שעשויה להוות עילה לתביעה נזיקית או אחרת; 
  6. להשתמש באתר ו/או בשירותים באופן הפוגע בזכויות של אדם אחר בכל צורה שהיא, לרבות זכויות לפרטיות, באופן מטריד או פוגעני בכל אופן אחר שהוא; ו-
  7. להשתמש באתר ו/או בשירותים באופן הסותר או המפר תנאים אלו או הדין החל. 
 3. הצהרות אחריות 
  1. למידע נוסף או לייעוץ ספציפי בנוגע לזמינות ולהתאמה של כל מוצר, טובין או שירותים מסוימים, אנא צרו איתנו קשר ב  everclean@randi.co.il 
  2. חרף המאמצים שלנו, המידע הכלול באתר עשוי שלא להיות מדויק, מלא, מקיף, עדכני או מתאים מכל הבחינות בכל עת שהיא. הן רנדי והן חברת Clorox לא ישאו באחריות בגין כל חוסר דיוק או השמטה באתר ו/או בשירותים וכל החלטה שאתה עושה על בסיס המידע הכלול באתר הינה באחריותך הבלעדית והסיכון בקבלתה חל עליך בלבד.  
  3. המשתמש מסכים ומאשר כי האתר, התוכן והשירותים ניתנים “כפי שהם” (as is), “ככל שיהיו זמינים”, ו”לרבות הליקויים שלהם”, והסיכון שבשימוש בהם הוא של המשתמש בלבד, במידה המקסימלית המותרת על פי דין.  
  4. רנדי אינה נושאת באחריות, מפורשת או משתמעת, מכל סוג שהוא, ביחס לאתר, לתוכן או לשירותים (לרבות כל תוכן, מידע, תוכנה וקישורים), לרבות כל אחריות משתמעת ביחס להתאמה למטרה מסוימת, לסחירות, לבעלות, לאי-הפרה, לתוצאות, לדיוק, לשלמות, לנגישות, לתאימות, להתאמה, לאמינות, לזמינות, לעמידה במועד, לאיכות או להיעדרם של וירוסים. אם הדין החל אינו מאפשר תנית פטור בגין חלק או כל האחריות החלה כלפיך, ההתניה לעיל תחול רק ביחס למשתמש במידה המקסימלית המותרת על פי דין. 
 4. הגבלת אחריות וסעדים 
  1. המשתמש נושא באחריות מלאה, בלעדית ומוחלטת לשימוש ב- ולהסתמכות על האתר, התוכן או השירותים, ומאשר שהסיכון הכרוך בכל שימוש ב- או הסתמכות על האתר או השירותים חל על המשתמש בלבד.  
  2. האחריות היחידה של רנדי כלפיך והסעד היחיד לו אתה זכאי בקשר עם כל מחלוקת עם רנדי תהיה הפסקת השימוש שלך באתר או בשירותים. רנדי ושותפיה, או בעלי המניות, הדירקטורים, נושאי המשרה, העובדים, המשרתים או הנציגים שלהם בהתאמה, לא יישאו באחריות בגין כל נזק ישיר, עקיף, מיוחד, מקרי, תוצאתי או פיצויים עונשיים (גם אם ניתן היה לצפות נזק זה באופן סביר) הנובעים מהשימוש שלך באתר ו/או בשירותים.  החרגות אלו בגין נזקים ישירים, עקיפים, מיוחדים, מקריים, תוצאתיים או פיצויים עונשיים כוללים, ללא הגבלה, נזקים בגין אבדן רווחים או הזדמנויות, נתונים שאבדו, פגיעה במוניטין, הפסקת עבודה, תקלות מיחשוביות או כל נזק או הפסד מסחרי אחר, גם אם רנדי קיבלה התראה בדבר האפשרות לנזק האמור, וללא תלות בסוג הסעד המבוקש בתביעה, יהיה זה מוניטרי או הצהרתי. מכיוון שישנם מדינות או תחומי שיפוט שאינם מאפשרים את החרגתה או הגבלתה של אחריות בגין נזקים תוצאתיים או מקריים, באותם מדינות או תחומי שיפוט, אחריותה של רנדי תוגבל במידה המותרת על פי דין. המשתמש מאשר ומסכים שללא ההחרגות וההגבלות לעיל על אחריותה, לא תוכל רנדי להציע את האתר או השירותים. 
 5. שונות 
  1. הפרדה- אם נקבע כי כל הוראה מהוראות תנאים אלו אינה ברת אכיפה, אזי אותה הוראה תתוקן כך שתשקף את רצון הצדדים. יתר הוראות תנאים אלו יישארו בתוקף מלא. 
  2. המחאת זכויות- רנדי רשאית להמחות ו/או להעביר בכל עת שהיא את זכויותיה תחת תנאים אלו או כל חלק מהן.
  3. הדין החל האתר, השירותים ותנאים אלו וכל מחלוקת הנובעת בקשר עמם יהיו כפופים באופן בלעדי ויפורשו על פי דיניה של מדינת ישראל. הנך מסכים שכל מחלוקת תובא באופן בלעדי בפני בתי הדין המוסמכים בתל-אביב, ישראל.